Το ΑΕΣ εξοπλιστηκε με τεχνολογία αιχμής που περιλαμβάνει τις παρακάτω διατάξεις και πληροφοριακά συστήματα:

● TriENA: υβριδική διάταξη φασματοσκοπίας laser που συνδυάζει τρεις αναλυτικές τεχνικές, LIBS, LED-IF και DR, για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των υλικών στα κινητά και ακίνητα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιας

LIF-LIDAR CALLOS: φορητή διάταξη για την εξ’ αποστάσεως αναγνώριση και χαρτογράφηση βιολογικής προσβολής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιας

● PΑλλAS: σύστημα καθαρισμού με laser ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της ΕΦΑΠΑ για την αφαίρεση ρύπων και βιολογικής επικάθησης

● CALLOS Documentation System: πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών εργασιών για την ανάλυση, χαρτογράφηση και συντήρηση κινητών και ακίνητων μνημείων της ΕΦΑΠΑ

● CALLOS OPEN LAB:: πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα γνώσης ανοιχτή στο ευρύ κοινό όπου παρουσιάζονται με παραδείγματα τα αποτελέσματα του έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο