ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ε.Ε.1: Σχεδιασμός και διαμόρφωση ανοιχτού εργαστηρίου συντήρησης (ΑΕΣ)

A/A

Τίτλος Παραδοτέου

Σύντομη Περιγραφή

Π1.1

Έκθεση προδιαγραφών και σχεδιασμός ΑΕΣ

Περιγραφή του σχεδιασμού και των προδιαγραφών του ΑΕΣ

Π1.2

Διαμόρφωση ΑΕΣ

Αναβάθμιση του υπάρχοντος εργαστηρίου της ΕΦΑΑΘ και του εξοπλισμού του, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου

Ε.Ε.2: Ανάπτυξη μεθοδολογίας και σχεδιασμός διάταξης καθαρισμού λέιζερ

A/A

Τίτλος Παραδοτέου

Σύντομη Περιγραφή

Π2.1

Έκθεση αναφορικά με τα ερευνητικά στάδια για την ανάπτυξη της διάταξης: επιλογή αντικειμένων - δοκιμές στα τεχνητά δείγματα προσομοίωσης- πιλοτική εφαρμογή των διατάξεων

Λεπτομερής περιγραφή των ερευνητικών σταδίων για την ανάπτυξη της διάταξης καθαρισμού laser: επιλογή αντικειμένων-ανάπτυξη πρότυπων δειγμάτων προσομοίωσης, δοκιμές στα πρότυπα δείγματα προσομοίωσης -πιλοτική εφαρμογή της υπό ανάπτυξη διάταξης

Π2.2

Πλήρως λειτουργική διάταξη καθαρισμού με laser που θα στηρίζεται στις παραμέτρους που θα έχει ορίσει η προκαταρκτική μελέτη

Λειτουργική διάταξη καθαρισμού με laser που θα στηρίζεται στις παραμέτρους που θα έχει ορίσει η προκαταρκτική μελέτη

Ε.Ε.3: Σχεδιασμός, ανάπτυξη διατάξεων διάγνωσης και χαρτογράφησης

A/A

Τίτλος Παραδοτέου

Σύντομη Περιγραφή

Π3.1

Έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών και μεθοδολογία χρήσης για την υβριδική διάταξη φασματοσκοπίας laser για ανάλυση υλικών και διάγνωση επικαθήσεων

Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών της υβριδικής διάταξης φασματοσκοπίας laser για ανάλυση και διάγνωση επικαθήσεων

Π3.2

Λειτουργική φορητή υβριδική διάταξη φασματοσκοπίας laser για ανάλυση υλικών και διάγνωση επικαθήσεων

Λειτουργική υβριδική διάταξη φασματοσκοπίας ανάλυσης και διάγνωσης laser. Η διάταξη θα δύναται να λειτουργεί αυτόνομα για τη μελέτη των υλικών ή σε συνεργασία με το σύστημα καθαρισμού (ΕΕ2) για την αξιολόγηση των καθαρισμένων επιφανειών

Π3.3

Έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών και μεθοδολογία χρήσης της διάταξης παρακολούθησης καθαρισμού laser με φωτο-ακουστικά (ΦΑ) φαινόμενα

Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοακουστικού αισθητήρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του καθαρισμού με laser και του τρόπου που θα προσαρτηθεί στη διάταξη καθαρισμού

Π3.4

Πρότυπη ΦΑ διάταξη παρακολούθησης καθαρισμού laser

Λειτουργική διάταξη που βασίζεται σε φωτοακουστικά φαινόμενα, προσαρτημένη στη διάταξη καθαρισμού με laser για την παρακολούθηση της διαδικασίας καθαρισμού

Π3.5

Έκθεση μελέτης σχεδιασμού υποσυστημάτων LIDAR

Περιγραφή ανάπτυξης υποσυστημάτων LIDAR (σύστημα εκπομπής. Λήψης και ανάκτησης δεδομένων)

Π3.6

Διάταξη για την εξ αποστάσεως μέτρηση αλλοιώσεων με βάση την τεχνική LIDAR φθορισμού

Λειτουργική φορητή διάταξη LIDAR προσαρμοσμένη για την εξ αποστάσεως σάρωση/χαρτογράφηση/μελέτη της επιφάνειας των μνημείων

Ε.Ε.4: Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου και ιστοσελίδας του ανοιχτού εργαστηρίου

A/A

Τίτλος Παραδοτέου

Σύντομη Περιγραφή

Π4.1

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος τεκμηρίωσης επιστημονικών εργασιών για ανάλυση, χαρτογράφηση και συντήρηση αντικειμένων/μνημείων της ΕΦΑΑΘ (ψηφιακό αποθετήριο)

Δημιουργία ανοικτού ψηφιακού αποθετηρίου μέσω της ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των δεδομένων, όπως αυτή θα προκύψει από τις αναλυτικές και διαγνωστικές τεχνικές με τη χρήση των νέων καινοτόμων συστημάτων

Π4.2

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας

Ανάπτυξη ιστοσελίδας /πλατφόρμας γνώσης για την παρουσίαση των δεδομένων του Ανοιχτού εργαστηρίου προς την επιστημονική κοινότητα και το κοινό

Ε.Ε.5: Πιλοτική λειτουργία ανοιχτού εργαστηρίου και επικοινωνία του προγράμματος

A/A

Τίτλος Παραδοτέου

Σύντομη Περιγραφή

Π5.1

Έντυπο ενημερωτικό υλικό

Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, πινακίδες, σύντομο ενημερωτικό βίντεο)

Π5.2

Ενημέρωση του ψηφιακού αποθετηρίου με τα αποτελέσματα των καθαρισμών, αναλύσεων και χαρτογραφήσεων στα αντικείμενα / μνημεία της ΕΦΑΑΘ

Ενημέρωση του ψηφιακού αποθετηρίου με τα αποτελέσματα των καθαρισμών, αναλύσεων και χαρτογραφήσεων στα αντικείμενα/ μνημεία της ΕΦΑΑΘ

Π5.3

Διεξαγωγή δράσεων επικοινωνίας για το κοινό και για ειδικούς

Διεξαγωγή δράσεων επικοινωνίας στο ευρύ (γενική) καθώς και σε στοχευμένο κοινό π.χ. αρχαιολόγους, συντηρητές, φοιτητές συντήρησης αναφορικά με α) το ηλεκτρονικό αποθετήριο β) τα αναλυτικά και διαγνωστικά συστήματα και γ) τον καθαρισμό με laser και τις μεθοδολογίες παρακολούθησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο