ΤΟ ΕΡΓΟ

To έργο CALLOS (Conservation of Athens antiquities with Laser and LIDAR technologies Open to Science and public) εντάχθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) με MIS-5056208 και ολοκληρώνεται το 2023. Αποτελεί σύμπραξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης, το οποίο συμμετέχει με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), και της εταιρείας Raymetrics A.E..

Αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: Συντήρηση – Συνεργασία – Επικοινωνία και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης (ΑΕΣ) που θα εδρεύει στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, θα δύναται να συνδράμει σε σχετικές ερευνητικές ανάγκες, και στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΦΑΠΑ προσβλέπει στην αξιοποίηση των ανωτέρω διατάξεων λέιζερ για τη διερεύνηση, την τεκμηρίωση και τη συντήρηση εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υλοποίηση του έργου διαρθρώνεται σε δύο σκέλη:

α) Στην ανάπτυξη σύγχρονων, φορητών και μη επεμβατικών οργάνων ανάλυσης και χαρτογράφησης, που βασίζονται σε καινοτόμες και μη καταστροφικές τεχνολογίες λέιζερ (LIBS, LED-IF, Diffuse Reflectance και LIF-LIDAR) με στόχο τη στοιχειακή και μοριακή μελέτη των υλικών και την ταξινόμησή τους. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα φορητό σύστημα καθαρισμού με λέιζερ, ενώ η ελεγχόμενη απομάκρυνση των εναποθέσεων και των επιφανειακών στρωμάτων θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο.

β) Στη διάχυση των αποτελεσμάτων σε ερευνητές και ευρύ κοινό μέσω της λειτουργίας ενός Ανοιχτού Εργαστηρίου Συντήρησης. Οι δραστηριότητες έρευνας και συντήρησης του CALLOS θα διαδοθούν μέσω επικοινωνιακών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και μέσω μιας ανοικτής πλατφόρμας γνώσης.

Το CALLOS αποσκοπεί στην ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με το πλήθος των εφαρμογών των λέιζερ, που μέσω κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων και συσκευών, μπορούν να συμβάλλουν στην αναγνώριση, χαρτογράφηση, καθαρισμό και τελικά στην προστασία των μνημείων. Επιπλέον, ευελπιστεί να διαδραματίσει στο εξής βασικό ρόλο στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών διάγνωσης και συντήρησης, για αξιόπιστη, γρήγορη και μη καταστροφική ανάλυση, καθώς και στην ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για τη μελέτη και την αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο