«Τα γραπτά μένουν: the digital edition»… Η ψηφιακή τεκμηρίωση του CALLOS

«Τα γραπτά μένουν: the digital edition»… Η ψηφιακή τεκμηρίωση του CALLOS

3 Απριλίου, 2023

Βασικός πυλώνας στο έργο CALLOS είναι η διεπιστημονική συνεργασία. Ο ακρογωνιαίος λίθος όμως στην συγκεκριμένη έρευνα, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά και εξελικτικά είναι η άρτια τεκμηρίωση. Η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού έχει πρωτεύοντα ρόλο στις εργασίες τεκμηρίωσης και μεγάλο μέρος της διεκπεραιώθηκε από τις εξειδικευμένες συντηρήτριες που συμμετείχαν στο έργο σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό

Αρχικά, για τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, έγινε ψηφιακή φωτογράφηση ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για την ψηφιοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων. Παράλληλα, έγινε και βρίσκεται σε εξέλιξη μία εκτενής βιβλιογραφική έρευνα, με σκοπό την δημιουργία ενός ελεγχόμενου λεξιλογίου που θα υποστηρίξει κοινή ορολογία για τα φαινόμενα φθοράς και διάβρωσης όλων των υλικών που μελετώνται, με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και λεξικά, όπως το λεξικό του ICOMOS για τον λίθο, το EwaGlos για τις τοιχογραφίες κ.α. Ακολούθησε η δημιουργία ψηφιακών Δελτίων Τεκμηρίωσης, όπου καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες του κάθε αντικειμένου, όπως τα αποτελέσματα της μελέτης κατάστασης διατήρησης, οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, οι προτάσεις για εργασίες συντήρησης,  κ.α.

Σημαντικό μέρος της διαδικασίας της Τεκμηρίωσης στο CALLOS είναι η Σχεδιαστική Αποτύπωση του αρχαιολογικού υλικού, η οποία πραγματοποιείται ψηφιακά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης, με την χρήση του Photoshop. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε Οδηγός Χρήσης για αρχάριους και έγινε ειδική εκπαίδευση στους συντηρητές της ομάδας στα εργαλεία του λογισμικού. Εκτενής μελέτη πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός πρότυπου αρχείου αποτυπώσεων στο photoshop, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της ολοκληρωμένης αποτύπωσης των αντικειμένων του CALLOS, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε υπόμνημα το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε καταγραφής *δειτε άλλο news.

Η ψηφιοποιημένη μορφή όλων των παραπάνω ενεργειών Τεκμηρίωσης διευκόλυνε, όχι μόνο τη διαφύλαξη της πληροφορίας, αλλά και την εξ αποστάσεως συνεργασία, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση των εργασιών αξιοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές, όπως Google Drive, Zoom κ.α.

Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο